Adapting Conventional Chinese Word Segmenter for Segmenting Micro-blog Text: Combining Rule-based and Statistic-based Approaches

Ning Xi | Bin Li | Guangchao Tang | Shujian Huang | Yinggong Zhao | Hao Zhou | Xinyu Dai | Jiajun Chen |

Paper Details:

Month: December
Year: 2012
Location: Tianjin, China
Venue: SIGHAN | WS |
SIG: SIGHAN