Soochow University Word Segmenter for SIGHAN 2012 Bakeoff

Yan Fang | Zhongqing Wang | Shoushan Li | Zhongguo Li | Richen Xu | Leixin Cai |

Paper Details:

Month: December
Year: 2012
Location: Tianjin, China
Venue: SIGHAN | WS |
SIG: SIGHAN