Incorporating Rule-based and Statistic-based Techniques for Coreference Resolution

Ruifeng Xu | Jun Xu | Jie Liu | Chengxiang Liu | Chengtian Zou | Lin Gui | Yanzhen Zheng | Peng Qu |

Paper Details:

Month: July
Year: 2012
Location: Jeju Island, Korea
Venue: CoNLL | WS |