Cross-lingual Slot Filling from Comparable Corpora

Matthew Snover | Xiang Li | Wen-Pin Lin | Zheng Chen | Suzanne Tamang | Mingmin Ge | Adam Lee | Qi Li | Hao Li | Sam Anzaroot | Heng Ji |

Paper Details:

Month: June
Year: 2011
Location: Portland, Oregon
Venue: WS |