Non-humanlike Spoken Dialogue: A Design Perspective

Kotaro Funakoshi | Mikio Nakano | Kazuki Kobayashi | Takanori Komatsu | Seiji Yamada |

Paper Details:

Month: September
Year: 2010
Location: Tokyo, Japan
Venue: SIGDIAL | WS |
SIG: SIGDIAL