Chinese Personal Name Disambiguation Based on Person Modeling

Hua-Ping Zhang | Zhi-Hua Liu | Qian Mo | He-Yan Huang |

Paper Details:


Year: 2010

Venue: SIGHAN | WS |
SIG: SIGHAN