Chinese Personal Name Disambiguation: Technical Report of Natural Language Processing Lab of Xiamen University

Xiang Zhu | Xiaodong Shi | Ningfeng Liu | YingMei Guo | Yidong Chen |

Paper Details:


Year: 2010

Venue: SIGHAN | WS |
SIG: SIGHAN