A Multi-stage Clustering Framework for Chinese Personal Name Disambiguation

Huizhen Wang | Haibo Ding | Yingchao Shi | Ji Ma | Xiao Zhou | Jingbo Zhu |

Paper Details:


Year: 2010

Venue: SIGHAN | WS |
SIG: SIGHAN