Complete Syntactic Analysis Bases on Multi-level Chunking

Zhipeng Jiang | Yu Zhao | Yi Guan | Chao Li | Sheng Li |

Paper Details:


Year: 2010

Venue: SIGHAN | WS |
SIG: SIGHAN