Chinese Word Segmentation based on Mixing Multiple Preprocessor and CRF

Jianping Shen | Xuan Wang | Hainan Zhao | Wenxiao Zhang |

Paper Details:


Year: 2010

Venue: SIGHAN | WS |
SIG: SIGHAN