High OOV-Recall Chinese Word Segmenter

Xiaoming Xu | Muhua Zhu | Xiaoxu Fei | Jingbo Zhu |

Paper Details:


Year: 2010

Venue: SIGHAN | WS |
SIG: SIGHAN