Incorporating New Words Detection with Chinese Word Segmentation

Hua-Ping Zhang | Jian Gao | Qian Mo | He-Yan Huang |

Paper Details:


Year: 2010

Venue: SIGHAN | WS |
SIG: SIGHAN