Exploring Deep Belief Network for Chinese Relation Extraction

Yu Chen | Wenjie Li | Yan Liu | Dequan Zheng | Tiejun Zhao |

Paper Details:


Year: 2010

Venue: SIGHAN | WS |
SIG: SIGHAN