Selecting Optimal Feature Template Subset for CRFs

Xingjun Xu | Guanglu Sun | Yi Guan | Xishuang Dong | Sheng Li |

Paper Details:


Year: 2010

Venue: SIGHAN | WS |
SIG: SIGHAN