Automatic Identification of Predicate Heads in Chinese Sentences

Xiaona Ren | Qiaoli Zhou | Chunyu Kit | Dongfeng Cai |

Paper Details:


Year: 2010

Venue: SIGHAN | WS |
SIG: SIGHAN