Anchor Text Extraction for Academic Search

Shuming Shi | Fei Xing | Mingjie Zhu | Zaiqing Nie | Ji-Rong Wen |

Paper Details:

Month: August
Year: 2009
Location: Suntec City, Singapore
Venue: WS |