IBM MASTOR SYSTEM: Multilingual Automatic Speech-to-Speech Translator

Yuqing Gao | Bowen Zhou | Ruhi Sarikaya | Mohamed Afify | Hong-Kwang Kuo | Wei-zhong Zhu | Yonggang Deng | Charles Prosser | Wei Zhang | Laurent Besacier |

Paper Details:

Month: June
Year: 2006
Location: New York, New York
Venue: WS |