Chunking Japanese Compound Functional Expressions by Machine Learning

Masatoshi Tsuchiya | Takao Shime | Toshihiro Takagi | Takehito Utsuro | Kiyotaka Uchimoto | Suguru Matsuyoshi | Satoshi Sato | Seiichi Nakagawa |

Paper Details:


Year: 2006

Venue: WS |
SIG: SIGLEX