Designing Special Post-Processing Rules for SVM-Based Chinese Word Segmentation

Muhua Zhu | Yilin Wang | Zhenxing Wang | Huizhen Wang | Jingbo Zhu |

Paper Details:

Month: July
Year: 2006
Location: Sydney, Australia
Venue: SIGHAN | WS |
SIG: SIGHAN