Chinese Word Segmentation at Peking University

Huiming Duan | Xiaojing Bai | Baobao Chang | Shiwen Yu |

Paper Details:

Month: July
Year: 2003
Location: Sapporo, Japan
Venue: SIGHAN | WS |
SIG: SIGHAN