CUNY-PKU Parser at SemEval-2019 Task 1: Cross-Lingual Semantic Parsing with UCCA

Weimin Lyu | Sheng Huang | Abdul Rafae Khan | Shengqiang Zhang | Weiwei Sun | Jia Xu |

Paper Details:

Month: June
Year: 2019
Location: Minneapolis, Minnesota, USA
Venue: *SEMEVAL |
SIG: SIGLEX