NTUA-SLP at SemEval-2018 Task 2: Predicting Emojis using RNNs with Context-aware Attention

Christos Baziotis | Athanasiou Nikolaos | Athanasia Kolovou | Georgios Paraskevopoulos | Nikolaos Ellinas | Alexandros Potamianos |

Paper Details:

Month: June
Year: 2018
Location: New Orleans, Louisiana
Venue: *SEMEVAL |