THU_NGN at SemEval-2018 Task 2: Residual CNN-LSTM Network with Attention for English Emoji Prediction

Chuhan Wu | Fangzhao Wu | Sixing Wu | Zhigang Yuan | Junxin Liu | Yongfeng Huang |

Paper Details:

Month: June
Year: 2018
Location: New Orleans, Louisiana
Venue: *SEMEVAL |