ISCLAB at SemEval-2018 Task 1: UIR-Miner for Affect in Tweets

Meng Li | Zhenyuan Dong | Zhihao Fan | Kongming Meng | Jinghua Cao | Guanqi Ding | Yuhan Liu | Jiawei Shan | Binyang Li |

Paper Details:

Month: June
Year: 2018
Location: New Orleans, Louisiana
Venue: *SEMEVAL |