I2RNTU at SemEval-2016 Task 4: Classifier Fusion for Polarity Classification in Twitter

Zhengchen Zhang | Chen Zhang | Fuxiang Wu | Dong-Yan Huang | Weisi Lin | Minghui Dong |

Paper Details:

Month: June
Year: 2016
Location: San Diego, California
Venue: *SEMEVAL |