UIR-PKU: Twitter-OpinMiner System for Sentiment Analysis in Twitter at SemEval 2015

Xu Han | Binyang Li | Jing Ma | Yuxiao Zhang | Gaoyan Ou | Tengjiao Wang | Kam-fai Wong |

Paper Details:

Month: June
Year: 2015
Location: Denver, Colorado
Venue: *SEMEVAL |