UTH-CCB: The Participation of the SemEval 2015 Challenge – Task 14

Jun Xu | Yaoyun Zhang | Jingqi Wang | Yonghui Wu | Min Jiang | Ergin Soysal | Hua Xu |

Paper Details:

Month: June
Year: 2015
Location: Denver, Colorado
Venue: *SEMEVAL |