UTH_CCB: A report for SemEval 2014 – Task 7 Analysis of Clinical Text

Yaoyun Zhang | Jingqi Wang | Buzhou Tang | Yonghui Wu | Min Jiang | Yukun Chen | Hua Xu |

Paper Details:

Month: August
Year: 2014
Location: Dublin, Ireland
Venue: *SEMEVAL |
SIG: SIGLEX