NJU-Parser: Achievements on Semantic Dependency Parsing

Guangchao Tang | Bin Li | Shuaishuai Xu | Xinyu Dai | Jiajun Chen |

Paper Details:

Month: 7-8 June
Year: 2012
Location: Montréal, Canada
Venue: *SEMEVAL |