HIT-IR-WSD: A WSD System for English Lexical Sample Task

Yuhang Guo | Wanxiang Che | Yuxuan Hu | Wei Zhang | Ting Liu |

Paper Details:

Month: June
Year: 2007
Location: Prague, Czech Republic
Venue: *SEMEVAL |
SIG: SIGLEX