Synchronous Bidirectional Neural Machine Translation

Long Zhou | Jiajun Zhang | Chengqing Zong |

Paper Details:

Month: March
Year: 2019

Venue: TACL |