Semantic Neural Machine Translation Using AMR

Linfeng Song | Daniel Gildea | Yue Zhang | Zhiguo Wang | Jinsong Su |

Paper Details:

Month: March
Year: 2019

Venue: TACL |