Modeling Past and Future for Neural Machine Translation

Zaixiang Zheng | Hao Zhou | Shujian Huang | Lili Mou | Xinyu Dai | Jiajun Chen | Zhaopeng Tu |

Paper Details:


Year: 2018

Venue: TACL |