Unsupervised Tree Induction for Tree-based Translation

Feifei Zhai | Jiajun Zhang | Yu Zhou | Chengqing Zong |

Paper Details:


Year: 2013

Venue: TACL |