Texar: A Modularized, Versatile, and Extensible Toolkit for Text Generation

Zhiting Hu | Haoran Shi | Bowen Tan | Wentao Wang | Zichao Yang | Tiancheng Zhao | Junxian He | Lianhui Qin | Di Wang | Xuezhe Ma | Zhengzhong Liu | Xiaodan Liang | Wanrong Zhu | Devendra Sachan | Eric Xing |

Paper Details:

Month: July
Year: 2019
Location: Florence, Italy
Venue: ACL |