KCAT: A Knowledge-Constraint Typing Annotation Tool

Sheng Lin | Luye Zheng | Bo Chen | Siliang Tang | Zhigang Chen | Guoping Hu | Yueting Zhuang | Fei Wu | Xiang Ren |

Paper Details:

Month: July
Year: 2019
Location: Florence, Italy
Venue: ACL |