Dense Procedure Captioning in Narrated Instructional Videos

Botian Shi | Lei Ji | Yaobo Liang | Nan Duan | Peng Chen | Zhendong Niu | Ming Zhou |

Paper Details:

Month: July
Year: 2019
Location: Florence, Italy
Venue: ACL |