Learning Representation Mapping for Relation Detection in Knowledge Base Question Answering

Peng Wu | Shujian Huang | Rongxiang Weng | Zaixiang Zheng | Jianbing Zhang | Xiaohui Yan | Jiajun Chen |

Paper Details:

Month: July
Year: 2019
Location: Florence, Italy
Venue: ACL |