Generating Sentences from Disentangled Syntactic and Semantic Spaces

Yu Bao | Hao Zhou | Shujian Huang | Lei Li | Lili Mou | Olga Vechtomova | Xin-yu Dai | Jiajun Chen |

Paper Details:

Month: July
Year: 2019
Location: Florence, Italy
Venue: ACL |