Persuasion for Good: Towards a Personalized Persuasive Dialogue System for Social Good

Xuewei Wang | Weiyan Shi | Richard Kim | Yoojung Oh | Sijia Yang | Jingwen Zhang | Zhou Yu |

Paper Details:

Month: July
Year: 2019
Location: Florence, Italy
Venue: ACL |