TWEETQA: A Social Media Focused Question Answering Dataset

Wenhan Xiong | Jiawei Wu | Hong Wang | Vivek Kulkarni | Mo Yu | Shiyu Chang | Xiaoxiao Guo | William Yang Wang |

Paper Details:

Month: July
Year: 2019
Location: Florence, Italy
Venue: ACL |