SParC: Cross-Domain Semantic Parsing in Context

Tao Yu | Rui Zhang | Michihiro Yasunaga | Yi Chern Tan | Xi Victoria Lin | Suyi Li | Heyang Er | Irene Li | Bo Pang | Tao Chen | Emily Ji | Shreya Dixit | David Proctor | Sungrok Shim | Jonathan Kraft | Vincent Zhang | Caiming Xiong | Richard Socher | Dragomir Radev |

Paper Details:

Month: July
Year: 2019
Location: Florence, Italy
Venue: ACL |