Selection Bias Explorations and Debias Methods for Natural Language Sentence Matching Datasets

Guanhua Zhang | Bing Bai | Jian Liang | Kun Bai | Shiyu Chang | Mo Yu | Conghui Zhu | Tiejun Zhao |

Paper Details:

Month: July
Year: 2019
Location: Florence, Italy
Venue: ACL |