Proactive Human-Machine Conversation with Explicit Conversation Goal

Wenquan Wu | Zhen Guo | Xiangyang Zhou | Hua Wu | Xiyuan Zhang | Rongzhong Lian | Haifeng Wang |

Paper Details:

Month: July
Year: 2019
Location: Florence, Italy
Venue: ACL |