Retrieval-Enhanced Adversarial Training for Neural Response Generation

Qingfu Zhu | Lei Cui | Wei-Nan Zhang | Furu Wei | Ting Liu |

Paper Details:

Month: July
Year: 2019
Location: Florence, Italy
Venue: ACL |