Is Word Segmentation Necessary for Deep Learning of Chinese Representations?

Xiaoya Li | Yuxian Meng | Xiaofei Sun | Qinghong Han | Arianna Yuan | Jiwei Li |

Paper Details:

Month: July
Year: 2019
Location: Florence, Italy
Venue: ACL |