Choosing Transfer Languages for Cross-Lingual Learning

Yu-Hsiang Lin | Chian-Yu Chen | Jean Lee | Zirui Li | Yuyan Zhang | Mengzhou Xia | Shruti Rijhwani | Junxian He | Zhisong Zhang | Xuezhe Ma | Antonios Anastasopoulos | Patrick Littell | Graham Neubig |

Paper Details:

Month: July
Year: 2019
Location: Florence, Italy
Venue: ACL |