STACL: Simultaneous Translation with Implicit Anticipation and Controllable Latency using Prefix-to-Prefix Framework

Mingbo Ma | Liang Huang | Hao Xiong | Renjie Zheng | Kaibo Liu | Baigong Zheng | Chuanqiang Zhang | Zhongjun He | Hairong Liu | Xing Li | Hua Wu | Haifeng Wang |

Paper Details:

Month: July
Year: 2019
Location: Florence, Italy
Venue: ACL |