GCDT: A Global Context Enhanced Deep Transition Architecture for Sequence Labeling

Yijin Liu | Fandong Meng | Jinchao Zhang | Jinan Xu | Yufeng Chen | Jie Zhou |

Paper Details:

Month: July
Year: 2019
Location: Florence, Italy
Venue: ACL |