XQA: A Cross-lingual Open-domain Question Answering Dataset

Jiahua Liu | Yankai Lin | Zhiyuan Liu | Maosong Sun |

Paper Details:

Month: July
Year: 2019
Location: Florence, Italy
Venue: ACL |